بایگانی موضوعی: شعر

شیر درنده

برو شير درنده باش اى دغل
مينداز خود را چو روباه شل

به چنگ آر و با ديگران نوش كن
نه بر فضله‌ی دیگران گوش کن

سعدی

کوشش

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

سعدی