بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

ذهن آروم!

ذهن که آروم باشه، روى قلوه سنگ هم میشه خوابید!!
آرامش، یه چیزه و آسایش یه چیز دیگه!
شیرینى مواجهه با معادله‌هاى چند مجهولى اونقدر برام زیاده
که حتى جسم در اوج خستگى و سختى، از همنشینى با قلوه سنگ‌ها، لذت میبره!