دروغ

اينكه دروغ به من ميگى، خيلى اهميت نداره!
ولى ديگه به تو اعتماد نميكنم؛
و تو بيشتر از من ضرر ميكنى!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.