ادامه بده

ادامه بده
شاید فراز و فرودهای امروز
تمرین ماست که باید ادامه بدیم

امکان ارسال نظر وجود ندارد.