جسارت

فكر كردن خوبه
ولى زياد فكر كردن،
جرأت و جسارت رو از ادم ميگيره

امکان ارسال نظر وجود ندارد.