شروع کن!

اهميت نداره كه اول “آماده” باشى بعد “شروع” كنى!
پس شروع كن؛ حتى اگه آماده نيستى!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.