قضاوت

احتياط كنيم!
در قضاوت ديگران؛
چون نه از “ديروز” اون‌ها خبر داریم؛
نه از “فردا”ی خودمون!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.