وضع موجود

جسارت داشته باشیم
با وضع موجود، خداحافظی کنیم،
سلام‌های تازه و نو
در انتظار ماست!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.