تئوری انتخاب ۱۹ – چگونه؟

چطور می‌توانم راهی پیدا کنم که آزاد باشم تا همانطور که درست زندگی می‌کنم، همزمان بتوانم با کسانی که به آن‌ها نیاز دارم، به خوبی کنار بیایم!؟

پاسخ به نیازهای پنج‌گانه ۱- بقا ۲- عشق ۳- قدرت ۴- آزادی ۵- تفریح گاهی با هم در تعارض است!
مثلا قدرت، عشق را نابود می‌کند. یا دلبستگی با آزادی در تعارض است!
توازن احساس آزادی در رابطه زناشویی بسیار حائز اهمیت است.
ما موجودات اجتماعی هستیم و از کنار هم بودن لذت می‌بریم.
مثلا قدرت هیچ ارزشی ندارد، مگر اینکه برای نفوذ در دیگران استفاده شود.
اگر دانشی که به دست آورده‌ایم نتوانیم با دیگران قسمت کنیم، چه لطفی دارد؟

 

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر

امکان ارسال نظر وجود ندارد.