کوشش

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

سعدی

امکان ارسال نظر وجود ندارد.