ذکر شریف

بزرگی را گفتند، ذکری عنابت بفرمایید
فرمود به ذکر شریف “سکوت”، مشغول باشید!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.