خر

خَرِتون كه از پل گذشت، زیر حرف‌تون نزنید؛
خَره دیگه، یهو دیدین برگشت!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.