شیر

چیزی که شیر رو “سلطان” کرده
قدرت‌ش نیست
رفتارشه!

“سلطانی” آداب داره!
شير، خوى سلطانى داره!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.