شیر و کفتار

کفتار گفت: با من مبارزه کن!
شیر امتناع کرد.
گفت: به همه‌ی کفتارها خواهم گفت شیر از مبارزه با من سر باز زد!
شیر گفت: سرزنش کفتارها بهتر است تا به خاطر مبارزه با کفتاری، شیرها سرزنش‌م کنند!!

امکان ارسال نظر وجود ندارد.