بایگانی برچسب‌ها: کلید طلایی

تئوری انتخاب ۱۷ – آزادی

آزادی

نیاز به آزادی یک نیاز تکاملی است. احساس آزادی، بین اجبار و رهایی از اجبار توازن برقرار می‌کند!
کلید طلایی: با دیگران جوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند!

هر چه آزادتر باشیم، خلاقیت سازنده بیشتر است! وقتی توانایی داشته باشیم ولی امکان بروز آن نباشد، دچار بیماری می‌شویم!
هر چه آزادتر باشیم و بتوانیم نیازهای خود را بیشتر ارضا کنیم، در حالی که مانع ارضای نیاز دیگران نشویم، بیشتر می‌توانیم از خلاقیت خود در جهت منافع خود و دیگران استفاده کنیم!

 

کتاب تئوری انتخاب
ویلیام گلسر